STRAIPSNIAI
recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. Šatkauskas G. A method of defining the utility and market value of a real estate // International Journal of Strategic Property Management, 2007, Vol. 11, No. 2.
2. Šatkauskas G. Concept of economical-mathematical model of land market // Technological and economic development of economy, 2007, Vol XIII, No 4, 333-340.
3. Šatkauskas G. Mokymo procese naudojamų pasirenkamųjų modulių daugiavariantės analizės metodai // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas, 2007 Vol XIII, No 3, 253-258.
4. Šatkauskas G. Approximation of separate land market data bases by means of a. Foster’s probability curve // 9-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medŽiagos, konstrukcijos ir technologijos”, 2007 m. gegužės 16-18 d. Vilnius: Technika, 2007.
5. Šatkauskas G. Approximation of separate land market data bases by means of A. Forster’s probability curve // Real Estate Valuation and Investment. ISSN 1392 – 3447, Nr. 2 (2), 1997, p. 36 – 40.
6. Šatkauskas G. Valuation methods of hydroelectric power stations by the income capitalization approach // Property Management. ISSN 1648 – 0635, Vol. 5, No 1, Vilnius, 2001, p. 36 -44.
7. Šatkauskas G. Pervežto grunto, užteršto naftos produktais, mėginių paėmimo metodika. Bibliogr.: 6 pav. // Aplinkos inžinerija – Environmental engineering. ISSN 1392 – 1622, X tomas, Nr. 1, Vilnius: Technika, 2002, p. 48-53.
8. Šatkauskas G. Biodegradavimo aikštelėje paskleisto valomo grunto mėginių paėmimo metodika. //Aplinkos biologinis valymas. Vilnius: viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos”, 2003, p. 89 – 98.
9. Šatkauskas G. Valuation methods of hydroelectric power stations by the income capitalization approach // Tarptautinės konferencijos „Economy, Valuation and Management of Real Estate” recenzuojamoje medžiagoje //UDK 33 657.922:322.28 339.138 338.23:330.111.62, Minskas, 2004, p. 406-415.

STRAIPSNIAI
kituose mokslo leidiniuose

1. Šatkauskas G., Lunkevičius S. Kaimo statinių vertinimo specifika. Bibliogr.: 5 pav. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Racionalūs sprendimai statyboje. 15 tomas. Vilnius: Technika, 1997, p. 9 – 17.
2. Šatkauskas G. Approximation of separate land market data bases by means of A. Forster’s probability curve // Structural Adjustment of National Agriculture and Food Industries within the Framework of Integration in the EU. The seventh Finish – Baltic seminar of agricultural economists. Vilnius, Lithuania, 1997, Nr. 13, p. 112 – 115.
3. Šatkauskas G., Jablonskienė A. Kaimo statinių vertinimo metodikos pritaikymas funkcionavimui informacinėje sistemoje // Tarptautinės mokslinės konferencijos „Žemės ūkio ekonomikos mokslas: raida ir problemos”, skirtos LŽŪU Ekonomikos fakulteto 50 -ečiui, straipsnių rinkinys. LŽŪU leidybinis centras, 1999, p. 277 – 281.
4. Pakutinskas J., Stanikūnas D., Šatkauskas G. Žemės rinkos formavimas Lietuvoje // Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai. Nr. 2 (4). Vilnius: LAEI, 1999, p. 16 – 22.
5. Šatkauskas G., Šimkus J. R. Pastatų ūkio eksploatavimo variantų modeliavimas ir vertinimas. Bibliogr.: 6 pav. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. ISSN 1392 – 8619, VI tomas, Nr. 1, Vilnius: Technika, 2000, p. 64 – 68.

MOKOMOSIOS KNYGOS
Lietuvos aukštosioms mokykloms

1. Šatkauskas G. Verslo vertinimo testai ir užduotys. Mokomoji knyga // Akredituota nuotolinių studijų modulio STSEM003304 medŽiaga. Vilnius: Technika, 2007, p. 1-52.
2. Šatkauskas G., Jakučionis L., Stasiulionis A., Druskis R. Programinė statinių vertinimo įranga. Vartotojo dokumentai. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika – 407, 1999, 52 p.
3. Šatkauskas G. Turto informacinės sistemos ir verslo vertinimas. Mokomoji knyga. Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuotolinių studijų centras. Vilnius: Technika, 2001, 128 p.

MOKSLINĖS PROGRAMOS (TEMOS)

1. Žemės, žemės ūkio turto ir verslo vertinimas. // Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Mokslinių tyrimų programa. Bibliogr.: 71 pav. Vilnius, 1998, 90 p.
2. Analizuoti žemės rinką ir parengti pasiūlymus jos plėtrai skatinti. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Mokslinių tyrimų tema. Bibliogr.: 4 pav. Vilnius, 1999, 31 p.
3. Parengti pasiūlymus ekologinių ūkių ekonominiam efektyvumui didinti. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Mokslinių tyrimų tema. Bibliogr.: 11 pav. Vilnius, 2000, 37 p.

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

1. Šatkauskas G., Lunkevičius S. Application of the Method of main Components to investigation of land market data // 6-th International German – Polish – Lithuanian Scientific Conference „Rational Decisions in the Activity of Building Enterprices”. Vilnius, 1997 m. gegužės 19 – 22 d.
2. Šatkauskas G. Pastatų ūkio eksploatavimo variantų modeliavimas ir vertinimas // Tarptautinė konferencija „Pastatų ūkio valdymas Centrinėje ir Rytų Europoje bei Nepriklausomų Valstybių Sandraugoje”. Vilnius, 1998 m. gegužės 12 d.
3. Šatkauskas G. Nekilnojamojo turto vertinimo specifika // Respublikinė mokslinė konferencija „Turto vadybos ir vertinimo problemos nestabilioje rinkoje”. KTU, 1998 m. gegužės 8 – 9 d.
4. Šatkauskas G. Turto vertinimo problemos Lietuvoje // Septinta Lenkijos Turto vertintojų konferencija. Poznanė, 1998 m. spalio 19 – 24 d.
5. Šatkauskas G. Normatyvinės bazės formavimas kaimo statybos skaičiuojamosios kainos radimui // Lietuvos mokslų akademija Technikos mokslų skyrius „Informatikos plėtra žemės ūkyje”. Vilnius, 1998 m. lapkričio 14 d.
6. Lunkevičius S., Šatkauskas G. Kaimo statinių atgaivinimo koncepcija // Respublikinė mokslinė konferencija „Statybos organizavimas ir technologija”. VGTU, 1998 m. gruodžio 23 d.
7. Šatkauskas G., Jablonskienė A. AB „Naftos terminalas” grunto valymo cecho Kiškėnuose technologijų tobulinimas (grunto užterštumo įvertinimo metodika) // Mokslinė – praktinė konferencija „Kaimo vystymo perspektyvos Vakarų Lietuvos rajone”. KU Geografijos katedra, Klaipėda, 1999 m. lapkričio 7 – 8 d.
8. Šatkauskas G. Hidroelektrinių vertinimo modelis // Lietuvos turto vertintojų asociacija „Kilnojamojo ir kito turto vertinimo aktualijos”. Vilnius, 2001 m. lapkričio 16 d.
9. Šatkauskas G. Hidroelektrinių vertinimo metodika // „Hidrotechninių statinių ir įrenginių vertinimo” seminaras. LŽŪU, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Kaunas, 2005 m. gegužės 13 d.